HOME
   
 
FCBB: CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  (19.04.2021)
     
 

De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la junta directiva celebrada el dia 14 d’abril, per la present es convoca a tots els presidents i presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dimecres 19 de maig de 2021 de manera telemàtica d’acord amb el que es preveu a l’article 40 del Real Decret Llei 8/2020 de 17 de març,  a les 18.00 hores per tal de tractar els punts següents:


 Ordre del dia          1.   Constitució de l'assemblea


2.      Informe del President. 

3.      Aprovació, si s’escau, de la  memòria de les activitats de l’exercici 2020 de Bolo Palma, Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes.


4.      Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2020 amb el tancament del balanç i compte de resultats.


5.      Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament,        programes d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2022 ordinari, extraordinari i finançament.


6.      Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals subvencions.


7.      Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pla d’actuació dels programes i activitats.


8.      Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives.


9.      Convocatòria d’eleccions a membres de la junta directiva


10.   Aprovació del calendari i Reglament Electoral


11.   Elecció per sorteig dels membres de la Junta Electoral


12.   Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea,  que aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.  


Barcelona, 19 d’abril de 2021  


Joan Ricart i Aguilà


President Federació Catalana de Bitlles i Bowling 


Nota : Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran fer-ho per escrit fins a les 20 hores del dia 6 de maig de 2021 esmenes que hauran de ser presentades directament a la secretaria de la federació, signades pel representant legal de l’entitat. A l’Assemblea només es discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els terminis abans esmentats.
 
     
 
imprimir pujar
 
     

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades