HOME
   
 
FCBB: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  (29.04.2024)
     
 

De conformitat amb el que disposen els nostres estatuts, i per acord de la junta directiva celebrada el dia 25 d’abril, per la present es convoca a tots els presidents i presidentes dels Clubs a la preceptiva sessió de l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc el dia 29 de maig, a la Sala David Moner de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Rambla Catalunya, 81, principal de Barcelona, a les 16.00h en primera convocatòria i a les 16.30h en segona i definitiva. Els punts a tractar en l’ordre del dia, son els següents:


 


Ordre del dia


   1. Constitució de l'assemblea


   2.     Informe del President.


  3.     Aprovació, si s’escau, de la  memòria de les activitats de l’exercici 2023 de Bolo Palma, Bowling Tenpin, Bolos Leoneses i Bitlles Catalanes.


  4.     Aprovació, si s’escau de la liquidació de l’exercici econòmic de l’any 2023 amb el tancament del balanç i compte de resultats.


  5.     Aprovació, si s’escau, del pla general d’actuació, acord de funcionament, programes d’activitats, calendaris esportius i pressupost de l’exercici 2025 ordinari, extraordinari i finançament.


  6.     Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pressupost per tal d’adaptar-lo a les eventuals subvencions.


  7.     Delegació i autorització a la Junta Directiva de les modificacions necessàries del pla d’actuació dels programes i activitats.


  8.     Modificació de les quotes d’afiliació i llicències federatives.


  9.     Modificació si s’escau de reglaments.


 10. Nomenament de dos interventors, entre els assistents a l’assemblea,  que aprovaran i signaran l’acta conjuntament amb el president i el secretari.


Barcelona, 29 d’abril de 2024


Joan Ricart i Aguilà


President


Federació Catalana de Bitlles i Bowling


_______________________________________________________________


Nota 1: Queda obert el termini de presentació de propostes fins a les 20 hores dia 14 de maig de 2024, només s’admetran a debat aquelles propostes que dins el termini indicat siguin presentades per escrit i tinguin el suport del 10% del total d’afiliats o bé siguin presentades per la junta directiva de la FCBB, segons disposen els estatuts de la FCBB.


Nota 2: Aquelles entitats que desitgin fer esmenes als documents objecte d’aprovació, podran fer-ho per escrit fins a les 20 hores del dia 14 de maig de 2024, esmenes que hauran de ser presentades directament a la secretaria de la federació, signades pel representant legal de l’entitat. A l’assemblea només es discutiran les esmenes que hagin estat presentades per escrit i en els terminis abans esmentats.


_______________________________________________________________
Article 27 apartat b) Estatuts FCBB: La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actual en representació de l’entitat. De produir-se aquesta situació caldrà que el vicepresident o vicepresidenta assistent a l’assemblea presenti la credencial signada pel president o presidenta.


 
     
 
imprimir pujar
 
     

 

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades