HOME

     
    
 
 
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ

8è CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR


1.- Participació

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada 2022- 2023 nascuts abans del 24 de juny de 1973.


2.- Format de la competició

Individual per categories masculina i femenina. Es farà una doble classificació scratch i handicap. Serà d’aplicació el handicap corresponent als resultats oficials de la FCBB (75% sobre 200) de la darrera llista de la temporada 2021- 2022, amb un mínim de 24 partides, en el cas de no complir-se aquest requisit, s’aplicarà el handicap de la darrera llista de la temporada 2020-2021, en cas de no complir-se cap dels dos requisits anteriors es calcularà el handicap de la sèrie de classificació.


3.- Sistema de joc

Tots i totes les participants jugaran una sèrie de 6 partides de classificació, canviant desprès de cada partida, dues pistes a la dreta.

3.1.- Es classificaran per a la final els/les 24 següents:
a) Els 9 millors jugadors masculins scratch
b) Les 3 millors jugadores femenines scratch
c) Els 9 millors jugadors masculins amb handicap que no estiguin a l’apartat a)
d) Les 3 millors jugadores femenines que no estiguin a l’apartat b)

En el cas que alguna de les categories estigui incompleta les vacants es cobriran seguint l’ordre de classificació de la llista general. No es cobriran les vacants produïdes per incompareixença.

3.2 En cas d’empat en qualsevol de les etapes de la competició, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació de la penúltima partida i així successivament.


4.- Final

Els jugadors i jugadores classificats jugaran 6 partides acumulant el 50% dels pals obtinguts en la sèrie de classificació en les dues modalitats (scratch i handicap). El jugador i la jugadora a la suma total scratch seran el campió i campiona de Catalunya.


5.- Trofeus

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats masculins i femenins absoluts, trofeu als tres millors classificats i classificades amb handicap.

Els premis no seran acumulatius, es a dir els jugadors/es que obtinguin medalla absoluta no entraran a la classificació amb handicap que determinarà els i les premiades.

Els tres millors de cada una de les categories obtindran un ajut de la FCBB per a la participació al Campionat d’Europa Sènior que organitza l’ESBC.

La FCBB també atorgarà ajuts a altres esportistes que vulguin participar a l’ESBC i que hagin participat al Campionat de Catalunya Sènior. Aquest ajuts s’hauran de demanar per escrit a la federació abans del 30 de desembre de 2022.

Tots els ajuts que atorgui la federació aniran en funció de la quantitat que adjudiqui el CCE per aquesta competició.


6.- Inscripcions

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic de gerència, gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

6.1. Preu

El cost de la competició és de 40€ per jugador/a. Les inscripcions s’abonaran fent ingrés al compte de la Federació següent: La Caixa ES65 2100 0900 9102 0969 1981, fent constar el nom del club i concepte. La Federació emetrà l’albarà i factura corresponent que tindreu disponible a l’aplicació de llicències.


7.- Absències

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considera no presentat a efectes disciplinaris.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considera infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


8.- Normativa aplicable

És imprescindible l’ús de l’equip de club, els jugadors i jugadores amb llicència independent hauran de vestir seguin la normativa aplicable, això vol dir que no se’ls permetrà l’ús de pantalons o faldilla texana ni pantalons curts o bermudes als homes i hauran de dur polo o samarreta esportiva on com a màxim podran portar el nom estampat. No està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


9.- Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.


Barcelona, setembre de 2022
 
 
   
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades