HOME

     
    
 
 
CAMPIONATS NACIONALS DE CATALUNYA DE BOWLING TENPIN

REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ DE LA 27a EDICIÓ ACORDAT EN REUNIÓ DE CLUBS DE 20 DE JULIOL DE 2022


1.- Participació

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada vigent un cop formalitzada la inscripció.


2.- Format de la competició

Equips de quatre jugadors, masculins, femenins i/o mixtes. Els equips han d’estar formats per jugadors i jugadores del mateix club. S’admeten equips incomplets i jugadors individuals.


3.- Sistema de joc

El sistema de joc és per equips de quatre que s’han de definir en el moment de formalitzar la inscripció. La competició és absoluta pel què les jugadores femenines se’ls sumaran 8 pals per partida. Cada club pot inscriure un nombre d’equips il·limitat.

La competició es desenvolupa en tres sèries i un màster individual que es jugaran en el decurs de la temporada, els equips estaran formats per dues parelles, la formació de les parelles també s’ha d’especificar en el moment de la inscripció. La categoria de la parella la determinarà el/la component de categoria superior.

En cada una de les sèries es jugaran 6 partides, canviant a cada partida, els canvis seran de dues pistes tots a la dreta. Hi haurà sorteig de pistes a l’inici de cada sèrie, tot i que el sorteig pot venir determinat des de la federació.

3.1.- Jugadors reserva
S’admetran jugadors reserva en cas de lesió o causa justificada, els resultats del jugador suplent seran vàlids per a totes les proves. La parella que aculli un suplent mantindrà la categoria inicial.

3.2.- Empats
Els empats en qualsevol de les proves es resoldrà de la següent manera: es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la penúltima partida i així successivament.

3.3.- Màster
Es classificaran per disputar el màster, els 20 millors jugadors classificats a la general més els 4 millors de 2a categoria que no estiguin dins els 20, el 2 millors de la 3a categoria que no estiguin dins els 20 i les 6 millors dones classificades, independentment de la seva categoria.

3.4.- Sistema de joc
Els classificats i les classificades, jugaran una sèrie de 6 partides partint de cero, els 3 millors disputaran una defensa de posició que decidirà el campió i campiona del màster.


4.- Trofeus i premis

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats de cada una de les categories a la suma de les 18 partides. Medalles d’or, argent i bronze pels tres millors classificats en categoria juvenil (sub18) masculins i femenins, a la suma de les 12 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per a les tres millors parelles de cada una de les categories a la suma de les 36 partides.

Medalla d’or, argent i bronze per als tres millors equips classificats absoluts a la suma de les 72 partides.

Medalla d’or, argent i bronze als tres millors del màster masculí i femení.

Participació a una competició del calendari internacional, en totes les categories a determinar el nombre.


5.- Inscripcions

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada per a cada una de les sèries, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la Federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

Els clubs hauran de comunicar a la federació, els dies de joc per a cada un dels seus equips i sèries en el full d’inscripció reglamentari, no és imprescindible que tot l’equip jugui la mateixa sèrie, evidentment les parelles si que ho han de fer. La Federació obrirà les inscripcions un mes abans a la celebració de cada una de les sèries.

5.1- Preu
El cost de l’equip es de 160€ per sèrie, parelles 80€ i jugadors individuals 40€


6.- Absències

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considerarà no presentat/ada a efectes disciplinaris i l’equip quedarà desqualificat per a la prova de clubs, la resta de l’equip podrà seguir jugant les seves sèries per a la classificació individual. El jugador jugador/a no presentat haurà d’abonar les despeses d’inscripció.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considerarà infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


7.- Normativa aplicable

És imprescindible l’ús de l’equip de club (tot l’equip ha de dur la mateixa indumentària), no està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la IBF, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Tota la informació la trobareu al web de la federació www.fcbb.cat.


Barcelona, desembre de 2023
 
REGLAMENT I BASES DE LA COMPETICIÓ

9è CAMPIONAT DE CATALUNYA SÈNIOR


1.- Participació

Hi poden participar tots els jugadors i jugadores de clubs afiliats a la Federació Catalana Bitlles i Bowling, amb la llicència corresponent a la temporada 2023-2024 nascuts abans del 24 de juny de 1974.


2.- Format de la competició

Individual per categories masculina i femenina. Es farà una doble classificació scratch i handicap. Serà d’aplicació el handicap corresponent als resultats oficials de la FCBB (75% sobre 200) de la darrera llista de la temporada 2022-2023, amb un mínim de 24 partides, en el cas de no complir-se aquest requisit, s’aplicarà el handicap de la darrera llista de la temporada 2021-2022, en cas de no complir-se cap dels dos requisits anteriors es calcularà el handicap de la sèrie de classificació.


3.- Sistema de joc

Tots i totes les participants jugaran una sèrie de 6 partides de classificació, canviant desprès de cada partida, dues pistes a la dreta.

3.1.- Es classificaran per a la final els/les 24 següents:
Els 9 millors jugadors masculins scratch
Les 3 millors jugadores femenines scratch
Els 9 millors jugadors masculins amb handicap que no estiguin a l’apartat a)
Les 3 millors jugadores femenines que no estiguin a l’apartat b)

En el cas que alguna de les categories estigui incompleta les vacants es cobriran seguint l’ordre de classificació de la llista general. No es cobriran les vacants produïdes per incompareixença.

3.2 En cas d’empat en qualsevol de les etapes de la competició, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació en la darrera partida, si persisteix l’empat, es classificarà el jugador/a amb la millor puntuació de la penúltima partida i així successivament.


4.- Final

Els jugadors i jugadores classificats jugaran 6 partides acumulant el 50% dels pals obtinguts en la sèrie de classificació en les dues modalitats (scratch i handicap). El jugador i la jugadora a la suma total scratch seran el campió i campiona de Catalunya.

5.- Trofeus

Medalles d’or, argent i bronze per als tres primers classificats masculins i femenins absoluts, trofeu als tres millors classificats i classificades amb handicap.

Els premis no seran acumulatius, es a dir els jugadors/es que obtinguin medalla absoluta no entraran a la classificació amb handicap que determinarà els i les premiades.

Els tres millors de cada una de les categories obtindran un ajut de la FCBB per a la participació al Campionat d’Europa Sènior que organitza l’ESBC.

La FCBB també atorgarà ajuts a altres esportistes que vulguin participar a l’ESBC i que hagin participat al Campionat de Catalunya Sènior. Aquest ajuts s’hauran de demanar per escrit a la federació abans del 30 de desembre de 2023.

Tots els ajuts que atorgui la federació aniran en funció de la quantitat que adjudiqui el CCE per aquesta competició.


6.- Inscripcions

Totes les inscripcions es trametran a través dels clubs al correu electrònic de gerència, gerencia.fcbb@fcbb.cat o bé a la seu de la Federació, abans de la data límit indicada, per això caldrà formalitzar el full d’inscripció que la federació facilitarà i que estarà disponible al web des del dia de la publicació de la convocatòria.

6.1. Preu

El cost de la competició és de 40€ per jugador/a. Les inscripcions s’abonaran fent ingrés al compte de la Federació següent: La Caixa ES65 2100 0900 9102 09691981, fent constar el nom del club i concepte. La Federació emetrà l’albarà i factura corresponent que tindreu disponible a l’aplicació de llicències.


7.- Absències

Si un jugador/a no es presenta a una de les sèries de classificació, sense haver justificat amb anterioritat i per escrit a la Federació l’absència, es considera no presentat a efectes disciplinaris.

La retirada d’un jugador/a en qualsevol fase de la competició, sense justificació degudament acreditada per escrit a la Federació, es considera infracció disciplinaria.

En ambdós casos s’iniciarà el corresponent expedient disciplinari.


8.- Normativa aplicable

És imprescindible l’ús de l’equip de club, els jugadors i jugadores amb llicència independent hauran de vestir seguin la normativa aplicable, això vol dir que no se’ls permetrà l’ús de pantalons o faldilla texana ni pantalons curts o bermudes als homes i hauran de dur polo o samarreta esportiva on com a màxim podran portar el nom estampat. No està permès en el decurs de tota la competició, el tabac ni les begudes alcohòliques així com jugar sota els seus efectes, tampoc és permeten les cigarretes electròniques.

En tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la IBF, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.


9.- Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.


Barcelona, novembre 2023
 
   
   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades