HOME

     
   
 
 
REGLAMENT GENERAL DE LA LLIGA CATALANA DE BOWLING TENPIN
Aprovat a l’assemblea general de 21/06/2016 i modificat en assemblea general de 14/06/181. Participació

Podem participar a la Lliga Catalana de Bowling tenpin, tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, un cop formalitzada la inscripció corresponent.


1.1. Llicències

Tots els participants han de tenir la llicència de la FCBB corresponent a la temporada vigent.


1.2. Reglamentació

S’hi aplica la reglamentació vigent de la World Bowling (WB).


1.3. Divisions

Divisió d’honor masculina.......... 6 equips
Primera divisió masculina...........6 equips
Segona divisió masculina...........12 equips
Tercera divisió masculina..........12 equips
Divisió femenina......................6 equips

El nombre d’equips en la divisió femenina es pot ampliar fins a 8 o formar 2 grups con en les divisions masculines en funció del nombre d’equips inscrits, així com possibilitat de crear una 4a divisió masculina.

En totes les divisions els equips estaran formats per 4 jugadors titulars més dos reserves com a màxim en cada una de les concentracions.2. Sistema de joc

Els equips de totes les divisions, juguen quatre voltes en cinc concentracions , tots contra tots, en una instal·lació, per divisió.

El sistema de joc per a totes les divisions masculines és el mateix. Es jugarà per concentracions tots contra tots, disputant-se dues partides de parelles per partit, simultàniament hi haurà enfrontaments individuals i per parelles.


2.1. Enfrontaments

Cada equip formarà dues parelles que s’enfronten a les dues parelles de l’equip contrari. El primer jugador/a de cada un dels equips s’enfronta individualment contra el primer jugador de la parella de l’altre equip, i el segon jugador/a contra el segon/a jugador de la parella de l’altre equip. L’ordre dels jugadors/es de cada parella no es por variar a la segona partida.


2.2. Puntuació

En total es juguen 10 punts a cada enfrontament:

a) 4 punts en enfrontaments individuals.
b) 4 punts en enfrontaments per parelles.
c) 2 punts al total de pals.


2.1.1. Punts individual

En cada enfrontament individual, l’equip que guanya més partides s’emporta els 4 punts, en cas d’empat cada equip obté 2 punts.


2.1.2. Punts parelles

En cada enfrontament de parelles, l’equip que guanya les dues partides o bé guanya una i empata l’altre obté els 4 punts, en cas d’empat cada equip obté 2 punts.


2.1.3. Punts per pals

En cada enfrontament, l’equip que obté un nombre més alt de pals a la suma de les partides dels 4 jugadors/es, guanya 2 punts addicionals, En cas d’empat cada equip obté 1 punt.


2.1.4. Classificacions finals

Les classificacions s’estableixen d’acord amb la puntuació final de cada enfrontament més els punts addicionals.


2.2.5 Empats a la classificació final

En cas d’empat, per determinar la classificació final s’apliquen els criteris següents i per aquest ordre.

a) Suma de les puntuacions finals dels enfrontaments entre els equips implicats.
b) Suma de pals de tots els enfrontaments jugats.3. Ascensos i descensos

3.1. Divisió d'honor - descensos

Els equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a primera divisió. Formaran la divisió d’honor de la següent temporada, els 4 millors equips classificats i els dos equips ascendits de la primera divisió.


3.2. Primera divisió – ascensos i descensos

Els dos equips millor classificats a punts un cop acabades les 5 concentracions pujaran a la divisió d’honor. Els dos equips classificats en 5a i 6a posició descendiran a segona divisió. L’equip classificat en 3r lloc mantindrà la categoria i l’equip classificat en la 4a posició, disputarà la final de permanència.

Formaran la primera divisió de la següent temporada: l’equip 3r classificat, els dos equips descendits de la divisió d’honor els equips campions dels grups A i B de la segona divisió i l’equip campió de la final de permanència -ascens.

3.3. Segona divisió – ascensos i descensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la primera divisió, els equips classificats en la 6a posició de cada grup (A i B) descendiran a la tercera divisió. Els equips classificats en 2a i 3a posició de cada grup (A i B) disputaran la final d’ascens a primera divisió. Els equips classificats en la 5a posició de cada un dels grups (A i B) disputaran la final de permanència.

Formaran la segona divisió la següent temporada: els equips classificats en la 4a posició de cada grup (A i B), els dos equips campions de tercera divisió de cada grup (A i B), els equips classificats en 5a i 6a posició de primera divisió, els equips classificats del 2a al 5è de la final d’ascens permanència de primera divisió, i els equips campió i 2n classificat de la final d’ascens/permanència a segona divisió.

3.4. Tercera divisió – ascensos

L’equip campió de cada grup (A i B) pujaran a la segona divisió, els equips classificats en 2a i 3a posició disputaran la final d’ascens a segona divisió. Formaran la tercera divisió per la següent temporada: la resta d’equips justament amb els dos equips descendents de la segona divisió i els 4 equips classificats en 3a,4a,5a i 6a posició de la final d’ascens/permanència a segona.4. Incompatibilitats

Cada club només pot tenir un equip en la divisió d’honor i primera divisions. Cap equip podrà pujar de divisió si el club al qual pertany té un equip. S’admet més d’un equip a segona i tercera divisió.5. Alineacions

A l’inici de cada enfrontament, els clubs poden alinear als jugadors/es i reserves que considerin més oportuns, sempre que es respectin les limitacions descrites en el punt 1..3. d’aquest reglament. Aquesta alineació es pot mantenir durant tota la jornada o bé es pot modificar a l’inici de cada enfrontament.

5.1. Control de llicències

Abans de cada jornada els equips enviaran les seves alineacions a la federació per tal que aquesta verifiqui que els jugadors alineats estan en possessió de la llicència, tot i així el delegat de la FCBB de la jornada, podrà demanar que es presentin les llicències o en el seu defecte la llista de llicències sol·licitades pel club a la FCBB, aquest llistats estan disponibles a l’aplicació de llicències sempre que s’hagi fet el tràmit. Els equips podran presentar aquesta llista en paper o bé entrant a l’aplicació des d’un dispositiu mòbil.


5.2. Limitació en l’alineació

El jugador/a que hagi participat o format par d’un equip no pot fer-ho en un altre. Per participar s’entén que ha jugat.

Aquest article s’aplica en el cas que un club tingui més d’un equip participant a la Lliga Catalana de Bowling Tenpin (en qualsevol de les divisions).


5.3.Jugadors reserves

Tal i com es descriu en el punt 1.3. s’admeten dos jugadors/es reserves per concentració, aquest podran entrar en joc al inici de cada un dels enfrontaments. Només es permet un canvi per parella.


5.4. Jugador lesionat

SSi un jugador/a es lesiona en el decurs d’una partida, aquets podrà ser substituït per un reserva per tal de completar-la.

Aquest fet ha de constar a l’acta de la competició i posteriorment s’hi ha d’adjuntar l’informe mèdic de l’asseguradora.

El resultat d’una partida incompleta només puntua per a l’equip, no compta per a la mitjana del jugador/a lesionat ni del jugador/a reserva.


5.5. Equip no presentat

a) Un equip es considera no presentat quan no té un mínim de tres jugadors/es per començar l’enfrontament.

b) SSi un equip no es presenta a la primera concentració de la Lliga i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, queda exclòs directament de la competició .

c) Si un equip no es presenta en les altres concentracions i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, se li resta de la seva puntuació un punt per enfrontament.

d) Els equips rivals juguen les seves partides a les pistes corresponents, havent de superar la pròpia mitjana menys 10 pals per guanyar els punts.

e) L’equip no presentat ha de pagar les despeses corresponents a la Federació i, en qualsevol cas, aquest fet serà causa d’expedient disciplinari.


5.6. Equip incomplet

a) En les partides individuals, el jugador/a no presentat no aporta cap punt. El jugador que s’hi enfronta ha de superar la seva mitjana menys de 10 pals per guanyar els punts.

b) En les partides per parelles només pot jugar una parella de l’equip incomplet. La parella que juga contra la parella incompleta ha de superar la seva pròpia mitjana menys 10 pals. El tercer jugador/a de l’equip incomplet ha de jugar l’enfrontament individual contra el/la primer jugador/a de la parella contraria.

Exemple enfrontament individual: un jugador/a amb una mitjana de 185 haurà de fer com a mínim 175 per guanyar els punts en litigi.

Enfrontament de parelles: si la suma de les mitjanes de la parella que s’enfronta contra la parella incompleta es de 395 pals hauran de sumar com a mínim 375 pals per guanyar els punts en litigi.6. Ordre de pistes

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling es la responsable de comunicar l’ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons els característiques de cada instal·lació.7. Delegat/da de la Federació

Amb la finalitat de regular el joc i fer complir la normativa vigent, totes les concentracions estaran dirigits per un delegat/da designats per la Federació, que comptarà dels anotadors/es auxiliars necessaris.


7.1. Funcions del delegat/da

Són funcions del delegat/da

a) Recollir les llicències o llista d’emissió de llicències, tant dels jugadors/es titulars com dels reserves. En cas de dubte cal anotar el número de DNI.

b) Verificar els números de llicència de les actes de joc i el nom i cognoms de cada jugador/a

c) Anotar a l’acta de joc els resultats de les partides i puntuacions obtingudes.

d) Fer que els capitans/es dels equips revisin l’acta i la signin.

e) Signar l’acta de joc.

f) Omplir l’acta de competició que facilita la federació i fer-hi constar les incidències i signar-la.

g) Fer arribar les actes originals a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è B, de Barcelona, com a màxim el dimarts següent a la celebració dels enfrontaments.8. Incidències

Les persones participants han de respectar les decisions del delegat/da.

Qualsevol incidència o reclamació ha de constar per escrit. Cal adjuntar el document a l’acta de competició. La resolució queda a mans del jutge/essa únic de la competició de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.9. Descansos

No es permet cap descans no previst, llevat que el delegat/da ho decideixi per una causa justificada.

En el decurs de la competició, no està permès fumar ni prendre begudes alcohòliques. Aquesta prohibició afecta totes les persones implicades en la competició, tan si són jugadors/es titulars, reserves, anotadors/es o delegats.

En el decurs de la competició, es permet menjar (fruita, galetes, xocolata, fruits secs i entrepans) i beure begudes no alcohòliques.10. Trofeus

La FCBB lliurarà un trofeu als equips campions i sots-campions de cada divisió i grup.11. Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.   
REGLAMENT LLIGA CATALANA FEMENINA


1. Participació

Podem participar a la Lliga Catalana de Bowling tenpin, tots els clubs afiliats a la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, un cop formalitzada la inscripció corresponent.


1.1. Llicències

Totes les participants han de tenir la llicència de la FCBB corresponent a la temporada vigent.


1.2. Reglamentació

S’hi aplica la reglamentació vigent de la World Tenpin Bowling Association (WTBA).


1.3. Divisions

A la temporada d’implantació (2017-2018) hi haurà una única categoria, en funció del nombre d’equips inscrits es pot preveure una segona divisió per a la temporada següent (2018-2019), l’ordre de classificació final determinarà les divisions, sempre que aquestes mantinguin un mínim de 5 equips.

1.4.

Els clubs amb més d’un equip s’enfrontaran entre ells a la primera jornada.

1.5.

Pels clubs que presentin més d’un equip, les jugadores seran titulars del mateix equip per tota la temporada, no serà possible el canvi de jugadores d’un equip a l’altre.

1.6.

Cada parella podrà disposar d’una jugadora reserva per concentració, les reserves ho podran ser de qualsevol de les parelles. Les reserves es consideraran titulars quan hagin format part de la parella en 3 de les 5 concentracions, en aquest moment ja no podran formar part d’un altre parella.2. Sistema de joc

Es jugaran dues voltes en concentracions, i cada equip disputarà dos enfrontaments, es preveu celebrar 5 concentracions, depenent del nombre d’equips inscrits es podria donar el cas d’haver de disputar 3 enfrontaments en alguna concentració.


2.1.

A cada enfrontament es jugaran 3 partides, 2 individuals i 1 de parelles


2.2.

A cada enfrontament hi hauran 12 punts en joc repartits de la manera següent:

2 punts per partida individual guanyada, 1 en cas d’empat
2 punts a la partida de parelles, 1 en cas d’empat
2 punts addicionals a la suma de tots els pals


2.3.

La suma de punts totals determinarà la classificació final.


2.4. Empats a la classificació final

En cas d’empat, per determinar la classificació final s’apliquen els criteris següents i per aquest ordre.

1. Suma de les puntuacions finals dels enfrontaments entre els equips implicats.
2. Suma de pals de tots els enfrontaments jugats.3. Alineacions

A l’inici de cada enfrontament, els clubs poden alinear les jugadores i reserves que considerin més oportuns, sempre que es respectin les limitacions descrites en els punts 1.5.) i 1.6) d’aquest reglament. Aquesta alineació es pot mantenir durant tota la jornada o bé es pot modificar a l’inici de cada enfrontament.


a. Control de llicències

Abans de cada jornada els equips enviaran les seves alineacions a la federació per tal que aquesta verifiqui que les jugadores alineades estan en possessió de la llicència, tot i així el delegat de la FCBB de la jornada, podrà demanar que es presentin les llicències o en el seu defecte la llista de llicències sol·licitades pel club a la FCBB, aquest llistats estan disponibles a l’aplicació de llicències sempre que s’hagi fet el tràmit. Els equips podran presentar aquesta llista en paper o bé entrant a l’aplicació des d’un dispositiu mòbil.

b. Limitació en l’alineació

La jugadora que hagi participat o format par d’un equip no pot fer-ho en un altre. Per participar s’entén que ha jugat.

Aquest article s’aplica en el cas que un club tingui més d’un equip participant a la Lliga Catalana de Bowling Tenpin.

c. Jugadores reserves

Tal i com es descriu en el punt 1.3. s’admet una jugadora reserva per concentració, aquesta podrà entrar en joc al inici de cada una de les partides.

d. Jugadora lesionada

Si una jugadora es lesiona en el decurs d’una partida, aquesta podrà ser substituïda per la reserva per tal de completar-la.

Aquest fet ha de constar a l’acta de la competició i posteriorment s’hi ha d’adjuntar l’informe mèdic de l’asseguradora.

El resultat d’una partida incompleta només puntua per a l’equip, no compta per a la mitjana de la jugadora lesionada ni de la jugadora reserva.

e. Equip no presentat

  • Si un equip no es presenta a la primera concentració de la Lliga i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, queda exclòs directament de la competició
  • Si un equip no es presenta en les altres concentracions i no avisa amb un mínim de 48 hores d’antelació, se li resta de la seva puntuació un punt per enfrontament. Els equips rivals juguen les seves partides a les pistes corresponents.
  • L’equip no presentat ha de pagar les despeses corresponents a la Federació i, en qualsevol cas, aquest fet serà causa d’expedient disciplinari.


f. Equip incomplet

  • En les partides individuals, el jugador/a no presentat no aporta cap punt. El jugador que s’hi enfronta guanya.
  • En la partida de parelles no podrà prendre part, la parella contrincant jugarà la seva partida i guanyarà directament els punts.
  • L’equip incomplert pagarà les despeses de competició integres de l’equip.4. Ordre de pistes

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling es la responsable de comunicar l’ordre de pistes i enfrontaments, que establirà segons els característiques de cada instal·lació.


5. Delegat/da de la Federació

Amb la finalitat de regular el joc i fer complir la normativa vigent, totes les concentracions estaran dirigits per un delegat/da designats per la Federació, que comptarà dels anotadors/es auxiliars necessaris.


a. Funcions del delegat/da

Són funcions del delegat/da

a) Recollir les llicències o llista d’emissió de llicències, tant dels jugadors/es titulars com dels reserves. En cas de dubte cal anotar el número de DNI.

b) Verificar els números de llicència de les actes de joc i el nom i cognoms de cada jugador/a.

c) Anotar a l’acta de joc els resultats de les partides i puntuacions obtingudes.

d) Fer que els capitans/es dels equips revisin l’acta i la signin.

e) Signar l’acta de joc.

f) Omplir l’acta de competició que facilita la federació i fer-hi constar les incidències i signar-la.

g) Fer arribar les actes originals a la seu de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling, Rambla Guipúscoa, 23-25, 5è B, de Barcelona, com a màxim el dimarts següent a la celebració dels enfrontaments.6. Incidències

Les persones participants han de respectar les decisions del delegat/da.

Qualsevol incidència o reclamació ha de constar per escrit. Cal adjuntar el document a l’acta de competició. La resolució queda a mans del jutge/essa únic de la competició de la Federació Catalana de Bitlles i Bowling.7. Descansos

No es permet cap descans no previst, llevat que el delegat/da ho decideixi per una causa justificada.

En el decurs de la competició, no està permès fumar ni prendre begudes alcohòliques. Aquesta prohibició afecta totes les persones implicades en la competició, tan si són jugadors/es titulars, reserves, anotadors/es o delegats.

En el decurs de la competició, es permet menjar (fruita, galetes, xocolata, fruits secs i entrepans) i beure begudes no alcohòliques.8. Trofeus

La FCBB lliura un trofeu als equips campiones, sots-campiones i terceres classificades.9. Disposició final

La Federació Catalana de Bitlles i Bowling, resoldrà qualsevol eventualitat no prevista en aquest reglament ni a la resta de normativa vigent.   

Disseny optimitzat per 800x600

© Federació Catalana de Bitlles i Bowling
Tots els drets reservats
Prohibida la reproducció total o parcial
Avís legal i Política de protecció de dades